Billy Eckstine - I wonder why (nobody loves me) - Motown - Ex